Organizátor: MamiGYM, Kristýna Létalová MA., IČ: 06030378, se sídlem U Albrechtova Vrchu 1261/40, Praha 5, 15500

Aktualizováno: 3. října 2020

Všeobecné obchodní podmínky

pro pořádání sportovních kurzů, lekcí, worskhopů a individuálních konzultací  (dále jen služeb) prostřednictvím objednávek služeb umístěných na internetové adrese www.mamigym.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě registrace do online kalendáře/rezervačního systému a následných objednávek služeb uzavřené mezi organizátorem  uvedeným  výše  v  záhlaví  (dále  jako  „organizátor”)  a  fyzickou  osobou  (dále  jako  „klient”) prostřednictvím   webových   stránek  www.mamigym.cz  a online   kalendáře/rezervačního   systému mamigym.inrs.cz.

1.2. Znění všeobecných a obchodních podmínek může organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných a obchodních podmínek.

2. Uživatelské účty

2.1. Nákup služeb MamiGYM je možné provést přes online kalendář/rezervační systém na adrese mamigym.inrs.cz.

Všechny  služby,  které  mají  dopředu  pevně  daný  termín  (skupinové  lekce,  workshopy…)  se rezervují a kupují přes online kalendář/rezervační systém.

2.2.   Na   základě   registrace   klienta   provedené   na   stránce   online   kalendáře/rezervačního   systému (mamigym.inrs.cz)  může  klient  přistupovat   do  svého  uživatelského  rozhraní.  Ze   svého uživatelského  rozhraní  (dále  jen  „uživatelský  účet”)  může  klient  provádět  objednávání  a  rezervaci  služeb pořádaných MamiGYM.

Online  kalendář/rezervační  systém  neumožňuje  provádět  objednávání  a  rezervaci  služeb  bez  předchozí registrace.

2.3. Při registraci na stránce online kalendáře/rezervačního systému či na stránce MamiGYM je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou  organizátorem považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu jiným osobám.

2.6. Organizátor může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 24  měsíců  nevyužívá  nebo  v  případě,  kdy  klient  poruší  své  povinnosti  z  kupní  smlouvy  (včetně všeobecných obchodních podmínek).

2.7. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení organizátora, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové stránky mamigym.inrs.cz obsahují informace o rozsahu poskytovaných služeb, a to včetně uvedení ceny jednotlivých služeb. Prezentace služeb je informativního charakteru a organizátor není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a zůstávají v platnosti v době objednávky vybrané služby.

Tímto  ustanovením  není  omezena  možnost  pořadatele  sjednat  s  klientem  objednávku  za  individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Pro objednání služby může klient využít online kalendář/rezervační systém mamigym.inrs.cz.

3.2.1 Online kalendář/rezervační systém

Klient se přihlásí do online kalendáře/rezervačního systému mamigym.inrs.cz kde si vybere službu, o kterou má zájem. Klikne na tlačítko „Rezervovat“ a dále pokračuje dle pokynů rezervačního systému:

3.2.1.1. Vyplní rezervační formulář

3.2.1.2. Zvolí způsob platby (bankovním převodem, z permanentky, on-line pomocí platební brány apod.)

3.2.1.3. Rezervace na vybranou službu (dále jako “objednávka”) je dokončena zaplacením vybrané služby. Údaje uvedené v objednávce jsou organizátorem považovány za správné. Organizátor neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském účtu (dále jako „elektronická adresa klienta”).

3.2.1.4. Smluvní vztah mezi organizátorem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je organizátorem zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta.

3.2.1.5. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Cenu služeb dle objednávky může klient uhradit organizátorovi následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně bankovním převodem na účet organizátora (online kalendář/rezervační system)- platí pouze u kurzů .
  • Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému ČSOB

4.2. Organizátor nepožaduje od klienta zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.2.1.2. a čl. 3.2.2.2. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.

4.3. V případě bezhotovostní platby převodem je klient povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby převodem je závazek klienta uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet organizátora.

4.4. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté organizátorem klientovi nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Organizátor vystaví klientovi za platby prováděné na základě objednávek přes online kalendář/rezervační systém daňový doklad – účtenku. Účtenka je automaticky generována a je klientovi vystavena po uhrazení a spárování (u platby bankovním převodem). Klient své účtenky nalezne ve svém uživatelském profilu  pod  záložkou  “Účtenky”.  Po  předchozí  dohodě  může  organizátor  vystavit  také  fakturu či potrvzení pro pojišťovnu  a  zaslat  ji elektronickou poštou na elektronickou adresu klienta nebo předat osobně ve studio MamiGYM.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.1. Od zakoupené sportovní lekce/kurzu/workshop/individuální konzultace lze odstoupit do 14 dní od uhrazení platby za službu organizátorovi, ne však později než 72 hodin před jejím začátkem. Ve lhůtě kratší než 72 hodin před započetím objednávané služby již není možné od kupní smlouvy ze strany klienta odstoupit.

5.1.2. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručí klient organizátorovi poštou formou doporučeného dopisu na adresu  MamiGYM, Kristýna Létalová, U Albrechtova Vrchu 1261/40,  Praha 13  – Stodůlky.

Za rozhodný den 14denní lhůty před započetím objednávané služby je považován den odeslání doporučeného dopisu organizátorovi.

V případě odstoupení od kupní smlouvy a zvolené variantě vyplacení peněžních prostředků má organizátor 30  dnů  na  vrácení  peněžních  prostředků  na  bankovní  účet  uvedený  v Oznámení  o  odstoupení  od  kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

6. Dodání služby

6.1. Služba je dodána prostřednictvím sportovní lekce, sportovního kurzu, workshopu, individuální konzultace vedené sportovním trenérem, instruktorem či fyzioterapeutem v jasně daném rozsahu (datum/hodina začátku a datum/hodina konce), v pravidelném čase a místě komunikovaném při objednávce.

6.2. Organizátor si vyhrazuje právo v nutných případech upravovat datum či čas sportovních lekcí, kurzů, individuálních konzultací či workshop. Klient má při podstatné úpravě data či času začátku lekce, kurzu, workshop individuální konzultace ze strany organizátora právo požadovat po organizátorovi odstoupení od kupní smlouvy.

6.3. Nevyužitá služba nebo její část není vratná v peněžních prostředcích, a to z jakýkoliv důvodů. Jedinou výjimkou je situace popsaná v čl. 5 Odstoupení od kupní smlouvy.

6.4. Náhrady za nevyužité a řádně omluvené lekce je možné využít 30 dní od termín zrušení lekce na jiné lekci dle příslušné kategorie kurzu/permanentky MamiGYM a dle volných kapacit. Lekce se musí být odhlášena max.12h před začátkem kurzu. Náhrady jsou možné:
– Venkovní cvičení : venkovní cvičení
– Funkční trénink Indoor : Funkční trénink Indoor, venkovní cvičení
– Premium: Funkční trénink Indoor, venkovní cvičení, Pilates, power jóga, Gravid Fitness, Gravid Light
– Pilates: Funkční trénink Indoor, venkovní cvičení, power jóga, Gravid Fitness, Gravid Light, Premium
– Power jóga: Funkční trénink Indoor, venkovní cvičení, Pilates, Gravid Fitness, Gravid Light, Premium
– Gravid Fitness/Light: Funkční trénink Indoor, venkovní cvičení, Pilates, Gravid Fitness, Gravid Light, Premium
– Light: Funkční trénink Indoor, venkovní cvičení, Pilates, Gravid Fitness, Gravid Light, Premium, Light

7. Reklamace služby

V  případě  nespokojenosti  s  úrovní  služby  je  možné  službu  reklamovat,  za  současného  uvedení  důvodu reklamace a prokázání nesouladu s objednávkou.

Reklamace probíhá nejpozději nejpozději do 7 dní od uplynutí lekce/kurzu/ individuální konzultace/worskhopu písemnou komunikací doporučeným dopisem na adresu provozovny:

MamiGYM, Kristýna Létalová, U Albrechtova Vrchu 1261/40, Praha 5, 15500

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. V případě kladného vyřízení reklamace jsou peněžní prostředky do 30 dní od zaslaného rozhodnutí o uznání reklamace vráceny na účet klienta.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Organizátor je povinen zajistit odpovídající trenérské vedení, rozsah, čas a místo konání kurzu dle objednávky.

Organizátor  je povinen dbát na kvalitu poskytované služby i profesní zdatnost osoby, která službu klientům poskytuje.

Klient bere na vědomí, že se všech služeb pořádaných MamiGYM účastní na své vlastní nebezpečí.

Klient   zasláním   objednávky   stvrzuje,   že   aktuální   zdravotní   stav   odpovídám   požadavkům   a   nárokům vybraného kurzu nebo sportovní lekce.

Organizátor  nenese  odpovědnost  za  škody  na  zdraví sebe či doprovázeného dítěte  nebo  jakoukoliv  jinou  újmu  vzniklou  v  průběhu sportovních kurzů, lekcí, workshopu nebo individuální konzultace.

Organizátor  doporučuje  klientovi  před  započetím  vybraného  kurzu  nebo  lekce  absolvovat  preventivní prohlídku u praktického nebo sportovního lékaře.

Klient  má  povinnost  informovat  organizátora  o  jakékoliv  změně  svého  zdravotního  stavu  a  přizpůsobit  jí intenzitu svého tréninku nebo další účast na kurzu.

Klient je povinen dodržovat pokyny trenéra.

Tréninku je zakázáno účastnit se pod vlivem alkoholu, návykových a jiných povzbuzujících látek.

9. Ochrana osobních údajů

Viz. dokument Ochrana osobních údajů

10. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována organizátorem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje organizátora:

–     adresa pro doručování:  MamiGYM, Kristýna Létalová, U Albrechtova Vrchu 1261/40, Praha 5, 15500
–     adresa elektronické pošty: info@mamigym.cz, telefon: 723020318

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na  adresu  elektronické  pošty  uvedenou  v  objednávce  klienta  a  na  adresu  uvedenou  na  webové  stránce organizátora.

Komunikace týkající se odstoupení od kupní smlouvy a reklamace probíhá výhradně poštou, a to doporučeně.

VYHRAZUJEME  SI  PRÁVO  NA  URČOVÁNÍ  TĚCHTO  OBCHODNÍCH  PODMÍNEK  A  ZMĚNY  OBSAHU  BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.